PSYCHOTERAPIA

Jest formą pomocy psychologicznej mająca na celu leczenie, a także wspomaganie rozwoju osoby poprzez rozmowę oraz stosowanie metod i narzędzi psychologicznych. Regularne spotkania z psychoterapeutą służą poszerzaniu samoświadomości oraz lepszemu zrozumieniu siebie, swoich emocji i swojego sposobu myślenia.
Psychoterapia jest procesem długoterminowym i wymaga większej pacy nad sobą oraz samoświadomości.

Dla kogo?
Psychoterapia nie jest tylko dla ludzi cierpiących na zaburzenia czy będących w poważnych kryzysach życiowych. Ma na celu również poprawić jakość życia emocjonalnego, zwiększyć i wzmocnić poczucie własnej wartości czy polepszyć komunikacje międzyludzkie.

Jeśli:

 • Nie radzisz sobie z trudnościami życiowymi,
 • Silniej odczuwasz stres,
 • Nie wiesz jak sobie poradzić z emocjami (np.: lęk, agresja, smutek, frustracja),
 • Masz stany depresyjne, nerwice,
 • Masz problemy w komunikacji z innymi ludźmi,
 • Posiadasz fizyczne objawy nawarstwiających się problemów.

Jesteśmy tu żeby Ci pomóc!

KONSULTACJA PSYCHOLOGICZNA

 • Jeśli odczuwają Państwo różnego rodzaju problemy, z którymi nie możecie sami się uporać i potrzebują pomocy w ich rozpoznaniu, serdecznie zapraszamy na konsultacje z naszymi specjalistami.
 • Jest to pierwszy kontakt z psychologiem, który podczas rozmowy postara się zdiagnozować przyczyny przeżywanych trudności oraz dobierze najbardziej odpowiednią metodę dalszej pracy. W przypadku decyzji jedynie na konsultacje kontakt obejmuje najczęściej od 1 do 3 spotkań, podczas których psycholog udzieli Państwu możliwie pełnej informacji na temat działań jakich podjąć, by móc poradzić sobie z trudnościami. Formą dalszej pracy jest psychoterapia.

Konsultacja psychologiczna to dobry początek do zmian w swoim życiu, by jego jakość była lepsza. Pierwsze spotkanie może stanowić punkt wyjścia do rozpoczęcia psychoterapii. Pozwoli zapoznać się z metodami pracy psychoterapeuty i bardziej świadomie zdecydować się na terapię.

Kiedy zdecydować się na taką formę wsparcia?

 • Jeśli jesteśmy w sytuacji kryzysowej, trudnej, w której nie możemy sobie poradzić,
 • Jeśli mamy trudności budowaniu trwałych i bliższych relacji z innymi ludźmi,
 • Jeśli posiadamy objawy lękowe, nerwicowe,
 • Jeśli odczuwamy silne i nieadekwatne emocje w danej sytuacji,
 • Inne powody, które źle na nas wpływają i na naszą równowagę psychiczną.

KONSULTACJA PEDAGOGICZNA

Jest to rozmowa pedagoga z rodzicem, bez udziału dziecka, na temat konkretnego i indywidualnego problemu wychowawczego. Forma pomocy rodzicom, którzy chcą pozytywnie wpłynąć na rozwój swojego dziecka bądź doświadczają trudności w wychowaniu. Pedagog pomoże skierować uwagę na ważne kwestie dotyczące wychowania, podpowie jak radzić sobie z dzieckiem nadpobudliwym czy nieśmiałym, mającym problemy w nauce. Konsultacje są po to, by móc znaleźć przyczyny trudnych zachowań.

W sytuacjach jakich konsultacja pedagogiczna pomoże, gdy:

 • chcesz poprawić swoje relacje z dzieckiem,
 • masz trudności wychowawcze,
 • nie rozumiesz pewnych zachowań dziecka,
 • martwią cię lub niepokoją emocje okazywane przez dziecko.

PSYCHOTERAPIA RODZIN

To forma pomocy psychologicznej, która obejmuje nie tylko osobę zmagającą się z pewnymi trudnościami, ale również jego rodzinę. Relacje między członkami rodziny często wpływają na funkcjonowanie osoby potrzebującej pomocy psychologicznej. Terapia rodzinna pozwala głębiej zrozumieć te relacje, co oddziałuje na powodzenie prowadzonego procesu terapeutycznego. Terapeuta wspiera wszystkich członków rodziny i aktywnie podąża za każdym. Celem terapii rodzinnej jest przywrócenie harmonii, poprawa komunikacji i relacji między członkami rodziny, zdefiniować ich potrzeby i oczekiwania.
Zapraszamy rodziny, które:

 • mają problemy w komunikacji lub są w konflikcie,
 • są w kryzysowej sytuacji, np. śmierć bliskiej osoby, choroba, rozwód, utrata pracy,
 • jeden z członków rodziny jest chory i zakłóca to funkcjonowanie całej rodziny,
 • potrzebują wsparcia w osiągnięciu zmian w życiu rodzinnym.

TERAPIA PEDAGOGICZNA

Terapia pedagogiczna to efektywne metody pracy z dziećmi i młodzieżą mającymi problemy w zakresie edukacji oraz trudności w zakresie sfery poznawczej. Terapia służy pomocą dzieciom, które mają trudności w zachowaniu. Ujawnia się to poprzez problemy szkolne, np. niepowodzenia w nauce czytania, pisania, liczenia, a także poprzez odstępstwa od norm społecznych, np. gdy dziecko nie ma przyjaciół, odrzucone jest przez rówieśników. Oprócz problemów szkolnych często równorzędnie występują trudności wychowawcze, zaburzenia związane z emocjami oraz aktywnością. Trudności rozwojowe i wychowawcze są modyfikowane przez odpowiednie oddziaływania psychologiczne i pedagogiczne.

Stosowana jest w celu poprawy umiejętności szkolnych dzieci i zwiększenie ich samooceny. Zajęcia pobudzają rozwój poznawczy, zwiększają efektywność w nauce poprzez wykorzystanie różnych metod uczenia się, zwiększają motywacje uczniów oraz ułatwiają radzenie sobie z własnymi emocjami. Program zajęć jest dobrany indywidualnie do potrzeb dziecka.
Terapia pedagogiczna skierowana jest do dzieci ze specyficznymi trudnościami w opanowaniu umiejętności:

 • czytania (dyslekcja),
 • prawidłowego pisania (dysortografia),
 • matematyki (dyskalkulia),
 • dobrego poziomu graficznego pisma (dysgrafia).
 • Z problemem koncentracji uwagi,
 • Z zaburzeniami emocjonalnymi i integracji sensorycznej,
 • Z zaburzoną koordynacją wzrokowo-słuchowo-ruchową,
 • Z opóźnionym rozwojem psychoruchowym,
 • Mających problemy z nauką,
 • O obniżonej sprawności manualnej,
 • Z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD).

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

Uzależnienie jest postępującym procesem chorobowym pojawiającym się jako efekt przyjmowania substancji (alkohol, narkotyki) lub podejmowania działań (hazard, zakupy), które na początku sprawiają przyjemność, lecz w konsekwencji mogą wpływać negatywnie na życie, a nawet zdrowie, gdy staje się to koniecznością. Osoba uzależniona nie zdaje sobie sprawy z utraty kontroli nad swoim postępowaniem.
Proces terapeutyczny ma na celu wesprzeć osobę uzależnioną do wyjścia z nałogu. W rezultacie ma doprowadzić do zrezygnowania z danego zachowania i powrotu do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zapraszamy do pracy w terapii indywidualnej, jak i grupowej.

TERAPIA DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)

Alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ dotyka każdego członka rodziny i wpływa na nią niszcząco. Doświadczenia z dzieciństwa, w którym ważną rolę odgrywał alkohol, przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu i niesie ze sobą wiele konsekwencji. Takie doświadczenia często wiążą się z przemocą, odrzuceniem, brakiem wsparcia i systemu wartości. Generują wiele problemów i bolesnych przeżyć, z którymi nie potrafią się uporać sami.
Objawy syndromu DDA:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęk przed odrzuceniem, bliskością,
 • trudność w budowaniu trwałych i głębokich związków,
 • trudność w nawiązywaniu nowych kontaktów, ostrożność, brak zaufania, wrogość,
 • problemy z wyrażaniem i okazywaniem uczuć,
 • silna potrzeba kontroli,
 • poczucie osamotnienia, cierpienia, krzywdy,
 • negatywne postrzeganie własnej osoby,
 • tendencje do izolacji.

Celem terapii dedykowanej DDA jest uporanie i rozstanie się z doświadczeniami z dzieciństwa, uporządkowanie obecnego życia, zmiana samego siebie, odzyskanie równowagi psychicznej, odbudowanie zaufania zarówno do siebie, jak i innych. Udział w terapii DDA pozwala pozbyć się destrukcyjnych zachowań i wdrożyć zmiany w realnym życiu.

TERAPIA MAŁŻEŃSKA I PAR

Forma pomocy związkom będących w kryzysie, konflikcie, mających trudności. Kiedy próby samodzielnego radzenia sobie z problemem zawiodą, psycholog daje możliwość zaproponowania partnerom innego poglądu na sprawę oraz zachęca do wzajemnej współpracy i szukania nowych dróg kompromisu. Uczy jak w bezpieczny sposób wyrażać swoje emocje, potrzeby i uczucia. Terapia pozwala na przełamywanie barier we wspólnej komunikacji, a także barier emocjonalnych w związku oraz rozpoznać obecny problem. Spotkania terapeutyczne mają na celu:

 • pomóc partnerom wyeliminować przyczyny konfliktu,
 • nauczyć funkcjonowania w związku,
 • zmienić podejście do związku, jak i do partnera,
 • podnieść satysfakcję z życia we dwoje,
 • nabycie umiejętności umożliwiających skuteczniejsze porozumiewanie się,
 • zrozumienie wzajemnych potrzeb.

TERAPIA DDA (DOROSŁE DZIECI ALKOHOLIKÓW)

Alkoholizm jest chorobą rodzinną, ponieważ dotyka każdego członka rodziny i wpływa na nią niszcząco. Doświadczenia z dzieciństwa, w którym ważną rolę odgrywał alkohol, przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu i niesie ze sobą wiele konsekwencji. Takie doświadczenia często wiążą się z przemocą, odrzuceniem, brakiem wsparcia i systemu wartości. Generują wiele problemów i bolesnych przeżyć, z którymi nie potrafią się uporać sami.
Objawy syndromu DDA:

 • niskie poczucie własnej wartości,
 • lęk przed odrzuceniem, bliskością,
 • trudność w budowaniu trwałych i głębokich związków,
 • trudność w nawiązywaniu nowych kontaktów, ostrożność, brak zaufania, wrogość,
 • problemy z wyrażaniem i okazywaniem uczuć,
 • silna potrzeba kontroli,
 • poczucie osamotnienia, cierpienia, krzywdy,
 • negatywne postrzeganie własnej osoby,
 • tendencje do izolacji.

Celem terapii dedykowanej DDA jest uporanie i rozstanie się z doświadczeniami z dzieciństwa, uporządkowanie obecnego życia, zmiana samego siebie, odzyskanie równowagi psychicznej, odbudowanie zaufania zarówno do siebie, jak i innych. Udział w terapii DDA pozwala pozbyć się destrukcyjnych zachowań i wdrożyć zmiany w realnym życiu.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

Jest dla ludzi mających problemy z relacjami międzyludzkimi. W przeciwieństwie do terapii indywidualnej korzyści wynikają właśnie z kontaktu z grupą i wzajemnej relacji.