Daria Kalinowska

Daria Kalinowska

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuta ręki.

Studia licencjackie oraz magisterskie z zakresu pedagogiki specjalnej ukończyłam w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jestem również absolwentką studiów podyplomowych na kierunku: Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym. Na co dzień pracuję z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, opóźnionym rozwojem psychoruchowym oraz ich rodzinami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobyłam odbywając liczne praktyki w poradniach psychologiczno – pedagogicznych, ośrodkach wczesnej interwencji, a także w przedszkolach oraz szkołach specjalnych i integracyjnych. Uczestniczyłam też w wielu konferencjach naukowych i warsztatach dotyczących pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju. Jako terapeuta biorę również udział w turnusach rehabilitacyjnych dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu z całej Polski. W swojej codziennej pracy wykorzystuję wiedzę zdobytą na licznych kursach, szkoleniach, a także podczas kontaktów z innymi terapeutami oraz stosuję indywidualne podejście do każdego dziecka.

Ukończone kursy i szkolenia:

 • Ruch Rozwijający wg Veroniki Sherborne z upoważnienia The International Sherborne Co-operation – poziom I;
 • Terapia behawioralna dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu w teorii i praktyce – III modułowy kurs bazowy;
 • Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych, Międzynarodowy Instytut dr Svetlany Masgutovej – cz. I i II;
 • Picture Exchange Communication System – Poziom II;
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej;
 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju;
 • Trening jedzenia: praca z dzieckiem prezentującym wybiórczość pokarmową i inne trudności z karmieniem;
 • Podstawy edukacji i terapii dziecka z autyzmem;
 • Wykorzystanie elementów metody werbo-tonalnej w terapii dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej – cz. I;
 • VB-MAPP: ocena umiejętności i planowanie terapii;
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z wykorzystaniem oceny rozwoju TEST PEP-R Profil Psychoedukacyjny E. Schoplera;
 • Arteterapia i praca arteterapeuty;
 • Program Rozwoju Poznawczego „Klucz do uczenia się”;

Oferuję:

 • Zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • Zajęcia terapeutyczne metodą dr Svetlany Masgutovej, programem integracji odruchów dynamicznych i posturalnych,
 • Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • Diagnozę funkcjonalną dzieci z zaburzeniami rozwoju w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym,
 • Terapię pedagogiczną,
 • Konsultacje pedagogiczne,
 • Konsultacje dotyczące wybiórczości jedzeniowej, trudności w karmieniu
 • Trening Umiejętności Społecznych,
 • Terapię ręki,
 • Ocenę gotowości szkolnej,
 • Diagnozę ryzyka dysleksji.