Regulamin serwisu internetowego Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO

Postanowienia ogólne

§1

Właścicielem i administratorem serwisu internetowego Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO jest Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” Jadwiga Hornowska z siedzibą w Białej Podlaskiej 21-500, ul. Sidorska 105A. NIP: 537-158-37-54, REGON: 381170758.

§2

Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.

§3

Definicje terminów używanych w niniejszym Regulaminie:
a) Klient – osoba fizyczna, która korzysta z usług oferowanych w ramach serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO”.
b) serwis Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” – witryna internetowa umieszczona w Internecie pod adresem: www.psychologbialapodlaska.pl
c) Umowa – umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
d) Psycholog – osoba uprawniona do wykonywania zawodu psychologa zgodnie z ustawą z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).
e) System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
f) Świadczenie usługi drogą elektroniczną – wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2001r, nr 73, poz. 852 ze zm.).
g) Przelewy24 – serwis obsługi płatności prowadzony przez spółkę DialCom24 z siedzibą przy ulicy kanclerskiej 15; 60-327 Poznań, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513

§4

Wyrażenie przez Klienta zgody na przestrzeganie regulaminu przy wypełnieniu formularza kontaktowego jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu bez konieczności sporządzania odrębnej umowy.
Rodzaje usług i warunki ich świadczenia

§5

W ramach serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO dostępne są następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
a) usługi psychologiczne, świadczone w formie:
– Wideo rozmowy,
b) pozostałe usługi, polegające na udzielaniu informacji o warunkach świadczenia usług psychologicznych oraz innych informacji zawartych w ogólnodostępnej części serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO.

§6

Usługi psychologiczne świadczone są przez Psychologów na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 czerwca 2001r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U. z 2001r., nr 73, poz. 763 ze zm.).

§7

Usługi psychologiczne są płatne, zgodnie z cennikiem zamieszczonym w serwisie Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO, zakładka Psycholog Online. Usługi te wykonywane są na podstawie umowy z Klientem, zaś warunkiem zawarcia umowy jest wypełnienie formularza kontaktowego.

§8

Pozostałe usługi określone w §5 pkt b niniejszego Regulaminu są bezpłatne. Bezpłatne jest także samo założenie programu do wideo rozmowy.

§9

Formularz kontaktowy polega na prawidłowym wypełnieniu i wysłaniu przez Klienta do Usługodawcy. Jest on dostępny w serwisie Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO. Obowiązkowe jest jedynie wypełnienie pól formularza oznaczonych jako wymagane. Pola obowiązkowe zawierają minimum danych tj.:
– adres e-mail,
– imię i nazwisko,
– oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem, jego akceptacji i spełnieniu przewidzianych wymagań.

§10

Po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza kontaktowego zostanie wysłana wiadomość na pocztę elektroniczną do Usługodawcy, który nawiązuje kontakt z Klientem.

§11

Klient, wypełniając Formularz, powinien podać prawdziwe dane.

§12

Do zawarcia umowy o świadczenie usług psychologicznych dochodzi przez podjęcie przez Klienta czynności powodujących wybór usługi psychologicznej oraz dokonanie płatności.
Formy i zakres usług psychologicznych

§13

Usługa psychologiczna w formie Wideo rozmowy polega na rozmowie z Psychologiem prowadzonej w przy użyciu sprzętu i oprogramowania umożliwiającego transmisję głosu i obrazu w czasie rzeczywistym. Czas trwania tej usługi wynosi 50 minut w przypadku wideo rozmowy indywidualnej lub 90 minut w terapii rodzinnej, małżeńskiej i par.

§14

Celem zamówienia usługi psychologicznej w formie Wideo rozmowy Klient powinien:
a) dokonać płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem,
b) wypełnić formularz kontaktowy.

§15

Informacja o zaksięgowaniu płatności za usługę lub o anulowaniu usługi jest przekazywana Klientowi poprzez adres mailowy.
Wymagania techniczne

§16

Informacje o tym, jakie usługi psychologiczne świadczy Psycholog dostępne są w zakładce Psycholog Online.

§17

Do korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu niezbędne jest posiadanie przez Zamawiającego dostępu do systemu teleinformatycznego w minimalnej konfiguracji, tj. komputera klasy PC z systemem operacyjnym MS Windows 95 lub nowszym, podłączonego do Internetu i korzystającego z przeglądarki internetowej.

§18

Do skorzystania z usługi psychologicznej świadczonej w formie Wideo rozmowy niezbędne jest posiadanie komputera ze stałym łączem, słuchawek, mikrofonu i kamery internetowej, a także oprogramowania umożliwiającego bezpośredni przekaz obrazu i dźwięku, typu Skype.
Wynagrodzenie i sposób płatności

§19

Koszt usługi psychologicznej zależy od jej formy i jest określony w cenniku w zakładce Psycholog Online w części serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO.

§20

Wynagrodzenie za usługi psychologiczne jest uiszczane za pomocą:
a) kanałów płatności dostępnych w serwisie Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO – za pośrednictwem Przelewy24;
b) przelewu bankowego.

§21

Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie po zamówieniu usługi psychologicznej. Płatność powinna być dokonana przed rozpoczęciem świadczenia usługi, zaś brak jej dokonania w pełnej wysokości powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi. Ten sam skutek wywołuje dokonanie płatności po przekroczeniu maksymalnego czasu oczekiwania na płatność.

§22

Dokonanie płatności następuje w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy lub potwierdzenia wpłaty przez serwis Przelewy24.

§23

Usługodawca na życzenie Klienta wystawi fakturę VAT/rachunek obejmujące uiszczone wynagrodzenie za usługę. Klient chcący otrzymać taki dokument obowiązany jest podać dane niezbędne do jego wystawienia: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz NIP. Chęć otrzymania faktury/rachunku powinna być złożona najpóźniej w dniu zawarcia umowy. Faktura będzie wysłana Klientowi nie później niż w ciągu 7 dni od zawarcia umowy.
Odstąpienie od umowy

§24

1. Odstąpienie od umowy dotyczącej płatnych usług świadczonych przez serwis Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO może nastąpić, z zastrzeżeniem § 55 niniejszego regulaminu, poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie umowy najpóźniej w terminie 24 godzin przed terminem rozpoczęcia świadczenia zarezerwowanej usługi.
2. Klient może odstąpić od umowy odwołując usługę wysyłając maila.
3. Usługodawca może odstąpić od umowy przesyłając odpowiednie powiadomienie na adres mailowy.
Ochrona danych osobowych

§25

Klient, który wypełnia formularz kontaktowy wyraża zgodę na przetwarzanie przez Usługodawcę przekazanych przez siebie danych osobowych na warunkach określonych w Polityce prywatności Usługodawcy.

§26

Dane dotyczące Klienta są przekazywane Psychologowi, który świadczy usługi na rzecz tego Klienta.

§27

Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich kontroli oraz zmiany. Może także w każdej chwili żądać ich usunięcia z bazy danych prowadzonej przez Usługodawcę. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych Klienta tylko w przypadku gdy nakazuje mu to przepis prawa.
Odpowiedzialność

§28

1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu usług lub brak możliwości dostępu do usług wynikające z:
a) awarii lub wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, na które nie miał wpływu;
b) błędnej rejestracji Klienta, lub innych przyczyn niezależnych od Usługodawcy.
2. Usługodawca ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

§29

Odpowiedzialność Usługodawcy ograniczona jest do poniesionej przez Klienta szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, przy czym górna granica odpowiedzialności Usługodawcy ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia zapłaconego mu przez Klienta.

§30

Klient i Usługodawca nie ponoszą wobec siebie odpowiedzialności za niewykonanie postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to spowodowane przyczynami, których zaistnienia nie można było uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności.

§31

Zakazane jest dostarczanie przez Klienta danych o bezprawnym charakterze lub mogących uszkodzić systemy komputerowe. W przypadku dostarczenia takich danych Usługodawca może uniemożliwić do nich dostęp, o czym powiadomi Klienta. Ponadto Usługodawcy będą przysługiwały roszczenia odszkodowawcze w pełnej wysokości. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę powstałą na skutek uniemożliwienia dostępu do danych o bezprawnym charakterze.

Postępowanie reklamacyjne i rozwiązywanie sporów

§32

Reklamacje dotyczące korzystania z płatnej części serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO można zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej w ciągu 14 dni od dnia wykonania usługi lub dnia w którym miała być ona wykonana. Reklamacja wniesiona po upływie tego terminu nie będzie rozpatrzona.

§33

1. Reklamacja powinna zawierać:
a) oznaczenie Klienta, w szczególności: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby, adres poczty elektronicznej,
b) przedstawienie problemu stanowiącego przyczynę reklamacji.
2. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana do Klienta za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres podany w formularzu kontaktowym. Termin na rozpatrzenie reklamacji wynosi 14 dni.
3. W przypadku nie uwzględnienia reklamacji Klient ma możliwość dochodzenia swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego

§34

W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu dotyczącego zawartej pomiędzy nimi umowy Klient i Usługodawca podejmą działania zmierzające do jego polubownego rozwiązania.

§35

W przypadku nie rozwiązania w drodze polubownej sporu dotyczącego umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Usługodawcy.

§36

Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z umowy zawartej na podstawie niniejszego regulaminu jest prawo polskie.
Postanowienia końcowe

§37

Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w serwisie treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam umieszczanych w serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

§38

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług, a w szczególności do składania oświadczeń woli, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.

§39

Niniejszy Regulamin obowiązuje od chwili opublikowania go na stronie serwisu Centrum Psychoterapii i Rozwoju LUSTRO i stanowi integralną część zawieranych za pośrednictwem tego serwisu umów.

§40

Usługodawca ma prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany takie nie mają wpływu na treść umów zawartych przed opublikowaniem zmian. Zmiana regulaminu następuje poprzez jej umieszczenie na stronie serwisu Centrum psychoterapii i Rozwoju LUSTRO. Dodatkowo Klienci informowani są o zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w formularzu kontaktowym.

§41

Usługodawca i Psycholog nie będą udostępniać informacji przekazywanych przez Klienta, w szczególności treści porad, osobom trzecim. Klient nie ma uprawnienia do publicznego udostępniania treści udzielonych mu porad.