PSYCHOLOG DZIECIĘCY

Psycholog dziecięcy zajmuje się problemami i diagnozą zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży.

Każda wizyta u psychologa zaczyna się od określenia przyczyny jej zainicjowania. Psycholog na samym początku zadaje pytania mające na celu określenie na czym polega problem. W pierwszej fazie spotkania przeprowadzany jest wywiad psychologiczny, psycholog dopytuje rodziców, dziecko o kwestie ważne dla prawidłowej diagnozy. Psycholog może poprosić rodziców o pozostawienie pociechy z psychologiem. W sytuacji gdy mały badany źle znosi rozłąkę, rodzice wracają do dziecka. Na tym etapie psycholog przeprowadza różnego rodzaju próby diagnostyczne, testy, rozmawia z dzieckiem, obserwuje jego reakcje i zachowania. Ostatnim elementem wizyty jest przekazanie opiekunom wniosków z diagnozy, podsumowanie uzyskanych informacji i wskazanie dalszych kroków pomocy psychologicznej.

Koszt jednego spotkania to 150-160 zł/50 minut.

DIAGNOZA

Diagnoza zazwyczaj obejmuje 1 spotkanie z rodzicami oraz od dwóch do trzech spotkań z dzieckiem. Na podstawie tych spotkań i w oparciu o specjalistyczne testy psychologiczne. W razie potrzeby psycholog kieruje dziecko na konsultację pedagogiczną, logopedyczną czy psychiatryczną. Po zakończonym procesie diagnostycznym psycholog przekazuje dostępne możliwości terapeutyczne.

Przeprowadzamy badania i diagnozy:

 • ocena gotowości szkolnej- badanie przeprowadza się u dzieci w wieku 5-7 lat, ma za zadanie określić stopień przygotowania do podjęcia nauki w szkole,
  określenie wieku rozwojowego dziecka- stwierdzenie lub wykluczenie opóźnienia w rozwoju,
 • określenie typu lateralizacji- badanie mające na celu ustalenie czy dziecko ma prawidłowo wykształconą stronność rąk, oczu, nóg; dzieci z nieustaloną, skrzyżowaną i lewostronną lateralizacją wymagają ćwiczeń stymulujących ze względu na ryzyko trudności w czytaniu, pisaniu, koncentracji uwagi,
 • diagnoza dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii,
 • diagnoza zespołu nadpobudliwości psychoruchowej,
 • diagnoza cech zaburzeń ze spektrum autyzmu,
 • diagnoza trudności dydaktycznych, wychowawczych, emocjonalnych,
 • Uzależnienie od komputera, internetu.

TERAPIA RĘKI

Głównym celem zajęć jest usprawnianie motoryki małej, czyli ruchów dłoni i palców.

Terapia ręki skierowana jest do dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym mających m.in.:

 • ograniczoną samodzielność w czynnościach samoobsługowych;
 • trudności z opanowaniem umiejętności szkolnych, tj. pisania, malowania, wycinania;
 • niechęć do zabaw manualnych;
 • opór przed dotykaniem nowych faktur i przedmiotów;
 • zaburzoną koordynację wzrokowo – ruchową;
 • nieprawidłowe napięcie mięśniowe.

Powyższe czynności zależne są od sprawności rąk, ale też ogólnej zdolności ruchowej. Dlatego terapia ręki skupia się na wzmacnianiu nie tylko samych rąk, ale całego ciała, na korekcie nieprawidłowej postawy. Zajęcia dzielą się na 7 etapów, gdzie część z nich to zajęcia ruchowe  na sali.

Koszt jednego spotkania to 150 zł/ 50 minut.

Terapia przed jej rozpoczęciem poprzedzona jest dodatkową konsultacją z rodzicem (50 minut, 150 zł).

Na pierwszych zajęciach przeprowadzana jest wstępna diagnostyka trudności dziecka.

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

Polega na rozwijaniu prawidłowego odbioru i analizy bodźców dostarczanych z otoczenia poprzez zmysły zewnętrzne (wzrok, słuch, dotyk, smak, węch) oraz płynące z własnego ciała poprzez zmysły wewnętrzne (równowagi i czucia głębokiego). Zajęcia prowadzone są na podstawie indywidualnego programu terapeutycznego bazującego na wcześniej sporządzonej diagnozie. Terapia odbywa się w sali ze specjalistycznym sprzętem.
Zajęcia skierowane dla dzieci od 3 r.ż, u których zauważa się:

 • nadmierną  ruchliwość (dziecko może być często odbierane jako niegrzeczne, nieposłuszne),
 • bierność, niska aktywność, powolność,
 • obniżone napięcie i siła mięśni,
 • trudność w zdobywaniu nowych umiejętności ruchowych,
 • problem z samoobsługą – myciem się, ubieraniem,
 • niską koordynację ruchową (uznawana za niezdarność)
 • mylenie kierunków,
 • strach przed wspinaniem się na drabinki, wejściem na krzesło, tapczan,
 • niechęć do mycia, obcinania paznokci, włosów
 • niechęć do przytulania, głaskania,
 • niechęć do zabawy z innymi dziećmi,
 • niechęć do chodzenia boso,
 • płaczliwość dziecka, krzykliwość

Terapia integracji sensorycznej poprzedzona jest DIAGNOZĄ INTEGRACJI SENSORYCZNEJ.

Na diagnozę składa się:  wywiad wstępny z rodzicem,  2 spotkania z dzieckiem w celu przeprowadzenia obserwacji klinicznej, Testów Południowo – Kalifornijskich, kwestionariuszy SI (dotyczy dzieci od 4 r.ż), spotkanie z rodzicem w celu umówienia wyników. Diagnoza dziecka poniżej 4 r.ż  polega na obserwacji jego zachowania podczas wykonywania konkretnych zadań ruchowych. Diagnoza zawiera zalecenia dla rodziców do dalszej pracy z dzieckiem i  wydawana jest w formie pisemnej.

Koszt diagnozy integracji sensorycznej to 500 zł za 3 spotkania z wydaniem opinii na papierze

Koszt terapii integracji sensorycznej to 120 zł/50 minut