Program treningu umiejętności społecznych 4-6 lat

Grupa 4-6 latków – Skontaktuj się

W życiu małego dziecka szczególną rolę przypisuje się jego umiejętnościom poznawania otaczającego świata, rozumienia go, dostrzegania związków w nim zachodzących i współdziałania. A tak wielu osobom przychodzi z trudnością nawiązanie i utrzymanie pozytywnych kontaktów z innymi ludźmi, włączenie się do grupy, wykazywanie zrozumienia, wycofanie się i konstruktywne radzenie sobie z problemami i konfliktami. Wszystkie te elementy są niezbędne, by sprostać wymaganiom, jakie przed dziećmi stawia świat. O tym, że wiele z nich nie radzi sobie z tymi wymaganiami nikogo nie trzeba przekonywać. Obserwowane zaburzenia w funkcjonowaniu tych dzieci mogą się ujawniać w relacjach z rówieśnikami, dorosłymi, z zadaniami oraz w relacjach z samym sobą. Ignorowanie pierwszych problemów dziecka może w przyszłości doprowadzić do poważnych trudności wychowawczych. Jedną z form pomocy dzieciom, przejawiających tego typu trudności jest poddanie ich treningowi umiejętności społecznych, w czasie którego dzieci mają szanse lepiej poznać siebie, swoje uczucia i nauczyć się z nimi radzić oraz opanować umiejętność dobrego komunikowania się z otoczeniem.

Zajęcia TUS (trening umiejętności społecznych) prowadzone w Centrum Psychoterapii i Rozwoju „LUSTRO” to terapia adresowana do dzieci wykazujących zaburzenia w zakresie funkcjonowania społecznego, która skupia się na kształtowaniu kompetencji społecznych, rozwoju emocjonalnym, rozwoju empatii, poprawie umiejętności interpersonalnych i współdziałania.
Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę według programu, w oparciu o Trening Umiejętności Społecznych Goldsteina uzupełniony o Dialog Motywujący, Teorię Umysłu i Program zajęć socjoterapeutycznych „Kolorowy Świat Emocji”. Wszystkie podejmowane działania mają na celu poprawę kontaktów dziecka z otoczeniem, tak z rówieśnikami jak i z dorosłymi i wprowadzenie go w podstawowe zasady panujące w życiu społecznym – kontakt wzrokowy, kontakt fizyczny podczas zabaw w kole, witanie się i żegnanie, odraczanie zachowań w oczekiwaniu na swoją kolej, społecznie akceptowane sposoby wyrażania emocji, współpracę przy wykonywaniu zadań w kilka osób itd.

CELE OGÓLNE:

 • Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie,
 • Rozbudzanie szacunku dla odmienności i różnorodności,
 • Rozbudzanie empatii,
 • Rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
 • Rozwój emocjonalno – społeczny,
 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości,
 • Zaspokojenie potrzeb bycia ważnym,
 • Nabywanie umiejętności wyrażania i rozpoznawania uczuć.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • Dostrzeganie i akceptowanie podobieństw i różnic dotyczących wyglądu, zainteresowań, rodziny, sposobów wyrażania uczuć,
 • Ustalenie reguł i norm grupowych,
 • Wzajemne poznanie się i integracja grupy,
 • Budowanie pozytywnego obrazu siebie,
 • Dokonywanie autoprezentacji i samooceny,
 • Podejmowanie współpracy w grupie,
 • Prezentowanie wytworów, będących efektem pracy grupowej,
 • Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć,
 • Akceptowanie poglądów, gustów i odmienności fizycznej innych,
 • Dostrzeganie potrzeb innych,
 • Poszukiwanie alternatywnych sposobów komunikacji,
 • Reagowanie z empatią i zrozumieniem na potrzeby innych,
 • Dzielenie się z innymi własnymi doświadczeniami i przeżyciami,
 • Realizowanie powierzonych zadań dla osiągnięcia wspólnego celu,
 • Czerpanie radości ze wspólnej zabawy bez względu na osiągnięty wynik,
 • Wykorzystywanie w praktyce zdobytej wiedzy,
 • Podejmowanie prób rozwiązywania sytuacji trudnych,
 • Odzwierciedlenie swych przeżyć i uczuć poprzez różne formy artystycznego wyrazu,
 • Kształtowanie umiejętności autoprezentacji,
 • Kształtowanie pozytywnych odczuć w kontaktach z drugim człowiekiem.

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW:

1. Metody i techniki pracy.

 • Zabawy integracyjne,
 • Zabawy edukacyjne,
 • Pokaz,
 • Dyskusja,
 • Rysunki i inne prace plastyczne,
 • Drama.

2. Formy pracy

 • Zbiorowa,
 • Grupowa.

3. Środki dydaktyczne

 • Płyty z muzyką,
 • Materiały plastycznej,
 • Piłka, woreczki itp.
 • Gry planszowe,
 • Karty z rysunkami emocji,
 • Bajki terapeutyczne itp.

EWALUACJA PROGRAMU:

 • Bieżąca obserwacja dziecka,
 • Informacja zwrotna od dzieci i rodziców.

OPRACOWAŁA: mgr Izabela Markowska